INDEPENDENT MEMBER FOR FINANCE

Location
Rhondda Taf Ely, Merthyr Cynon and Bridgend
Salary
£13,344 per annum
Posted
07 Oct 2020
Closes
03 Nov 2020
Job Title
Head of Finance
Category
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cwm Taf Morgannwg University Health Board

Independent Member Finance

The remuneration for the role of Independent Member of the Health Board is a fixed sum of £13,344 per annum. 

Where an Independent Member is allowed time off from their current employment with pay to attend meetings of the Health Board, they will receive no additional remuneration for undertaking the Independent Member role. They will be treated in the same way as other employees who are given paid time off to undertake public duties.

Brief background on the Body

Cwm Taf Morgannwg University Health Board (CTMUHB), provides and commissions a full range of hospital and community, population health services for the residents of Rhondda Taf Ely, Merthyr Cynon and Bridgend.  This includes the provision of local primary care services; GP Practices, Dental Practices, Optometry Practices and Community Pharmacy and the running of hospitals, health centres and community health teams.  The Health Board is also responsible for making arrangements for residents to access more specialised health services where these are not provided within the Health Board boundary

Reason for appointment

Cwm Taf Morgannwg University Health Board is looking to appoint an Independent Member – Finance, who will be a member of the Health Board and also serve on a number of Board Committees and Chair the Audit & Risk Committee.

We are looking for an Independent member who can bring experience in the area of financial governance and audit. The successful candidate will have the skills to:

  • scrutinise and seek assurances on the operational and strategic issues of the Health Board,
  • contribute and participate in discussions on all areas of corporate activity and Board Business
  • contribute to sound decision making and good quality governance  

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies.  Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

The closing date for receipt of applications is 6th November 2020 at 4 pm. 

Application forms received after this date will not be considered.  It is expected to hold interviews during week commencing 7th December 2020.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Aelod Annibynnol  - Cyllid

Caiff Aelod Annibynnol o’r Bwrdd Iechyd daliad cydnabyddiaeth penodedig o £13,344 y flwyddyn. 

Ni fydd Aelod Annibynnol sy'n cael amser i ffwrdd o'i swydd bresennol gyda thâl i ddod i gyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn cael unrhyw dâl ychwanegol am ymgymryd â rôl yr Aelod Annibynnol. Byddant yn cael eu trin yr un ffordd â chyflogeion eraill sy'n cael amser i ffwrdd gyda thâl i ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus.

Cefndir y Corff yn gryno

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu ac yn comisiynu ystod lawn o wasanaethau iechyd poblogaeth, mewn ysbytai ac yn y gymuned, ar gyfer trigolion y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr.  Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol; Practisau Meddygon Teulu, Practisau Deintyddol, Practisau Optometreg a Fferylliaeth Gymunedol a rhedeg ysbytai, canolfannau iechyd a thimau iechyd cymunedol.  Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn gyfrifol am wneud trefniadau i breswylwyr gael mynediad at wasanaethau iechyd mwy arbenigol lle na ddarperir y rhain o fewn ffin y Bwrdd Iechyd

Y rheswm dros benodi

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn bwriadu penodi Aelod Annibynnol – Cyllid, a fydd yn aelod o'r Bwrdd Iechyd a hefyd yn gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau'r Bwrdd ac yn Cadeirio'r Pwyllgor Archwilio a Risg.


Rydym yn chwilio am aelod Annibynnol a all ddod â phrofiad ym maes llywodraethu ac archwilio ariannol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau:

  • i graffu ar faterion gweithredol a strategol y Bwrdd Iechyd a cheisio sicrwydd yn eu cylch
  • i gymryd rhan mewn trafodaethau ynglŷn a holl feysydd gweithgarwch corfforaethol a holl fusnes y Bwrdd
  • i gyfrannu at benderfyniadau cadarn a llywodraethiant o ansawdd da  

Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a'i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.  Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu ymlyniad crefyddol, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Tachwedd 2020 am 4pm.

Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn.  Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 7 Rhagfyr 2020.